Tag Archives: λαϊκισμός

Πε­ρί λα­ϊ­κι­σμού

%ce%bb%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82Στην κα­τη­γο­ρί­α πε­ρί λα­ϊ­κι­σμού που ε­κτο­ξεύ­ε­ται καμμιά φο­ρά α­βα­σά­νι­στα υ­πάρ­χει μια βα­σι­κή α­ντί­φα­ση. Αυ­τή τη λέ­ξη την α­κού­με π.χ. μέ­σα στον κυ­νο­βου­λευ­τι­κό θί­α­σο, ό­ταν ο τά­δε βου­λευ­τής-κη­φή­νας κα­τη­γο­ρεί τον άλ­λο για λα­ϊ­κι­σμό π.χ. ό­ταν ε­πι­σκέ­πτε­ται μια λα­ϊ­κή α­γο­ρά ή έ­να νο­σο­κο­μεί­ο.

Αλ­λά, εν­νο­εί­ται ό­τι ο βου­λευ­τής και ο κά­θε ε­ξου­σια­στής δεν εν­δια­φέ­ρε­ται ού­τε στο ε­λά­χι­στο για το αν τα πιο φτω­χά κομ­μά­τια, που κυ­ρί­ως ψω­νί­ζουν α­πό τις λα­ϊ­κές, θα βρουν τι­μές που α­ντα­πο­κρί­νο­νται στις δυ­να­τό­τη­τές τους. Το μό­νο που τους εν­δια­φέ­ρει εί­ναι να ρί­ξουν στά­χτη στα μά­τια, ό­τι τά­χα εν­δια­φέ­ρο­νται για το λα­ό, ε­νώ το μό­νο που τους νοιά­ζει εί­ναι να πά­ρουν ψή­φους στις ε­πό­με­νες ε­κλο­γές και να δια­τη­ρή­σουν την ε­ξου­σί­α τους. Και εν­νο­εί­ται ε­πί­σης ό­τι αυ­τοί α­πέ­χουν πά­ρα πο­λύ α­πό το λα­ό, πε­ρι­στοι­χί­ζο­νται α­πό αν­θρω­πο­ει­δή και νο­μί­ζουν ό­τι εί­ναι α­νώ­τε­ροι μέ­σα στις βί­λες τους και τις υ­περ­πο­λυ­τε­λείς λι­μου­ζί­νες τους. Ό­ταν έ­χουν προ πολ­λού χά­σει και την πα­ρα­μι­κρή ε­πα­φή με αν­θρώ­πι­να χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά, με το μό­χθο, την α­γω­νί­α, τον πό­νο, την α­νέ­χεια και τις α­να­ζη­τή­σεις των αν­θρώ­πων, ι­δί­ως των ε­ξα­θλιω­μέ­νων.

Συνέχεια

Ξεσκονόπανα, εκπροσώπηση, Δούρου και στο βάθος… Κουμουνδούρου!

«Θα ήταν λαϊκισμός να προσλάβω τις καθαρίστριες!»
Ρένα Δούρου

xeskonopanaΟι αναμνηστικές φωτογραφίες με την Ρένα Δούρου δίνουν και παίρνουν. Οι λαλίστατες εκπρόσωποι των καθαριστριών, που το υπουργείο αδίκησε και ο ΣΥΡΙΖΑ αγκάλιασε με τόση φροντίδα, δεν έπαψαν να μιλούν από σταθμό σε εφημερίδες της απανταχού αριστεροσύνης και να τραγουδούν με την Χαρούλα Αλεξίου και τα κόκκινα γάντια τους. Και μάλιστα, με περιφρούρηση, παρακαλώ, από μεγάλες μορφές της προσφάτως αριστερής –προ ολίγου κι ουχί παρ’ ολίγον σημιτικής– κουλτούρας και διανόησης, όπως ο πάλαι ποτέ συγγραφέας, ο κυρ Βαγγέλης ο Ραπτόπουλος. Αυτές θα ξέρουν καλύτερα ποιο είναι το σωστό! Κι οι συναδέλφισσές τους, που δεν έχουν φωνή, γιατί ίσως να τις εμπιστεύτηκαν και γιατί ίσως πάλι δεν ξέρουν πια που να στραφούν, δεν ακούγονται πουθενά.

Συνέχεια

Ο Καντάφι, ο Τσάβεζ και η πραγματική ενότητα φασισμού και ρεφορμισμού

794px-Muammar_al-Gaddafi-6-30112006

Στη φωτογραφία φαίνονται οι Καντάφι και Λούλα

Η ανοιχτή ή καλυμμένη αλληλεγγύη των Τσάβεζ, Ορτέγκα και Κάστρο προς τον αδερφό τους στην εθνική λαϊκιστική δημαγωγία, τον Καντάφι, είναι πιο αποκαλυπτική απ’ ότι μπορεί να παραδεχτεί η αριστερά.

Ο Καντάφι με τον εκλεκτικό λυρικό του ριζοσπαστισμό, που θυμίζει τον πρώιμο ευρωπαϊκό φασισμό, έχει μακρά ιστορία στην αποδοχή υποστήριξης τόσο από τη Σταλινική αριστερά όσο και από την «εθνική επαναστατική» δεξιά. Όπως οι υπέρμαχοι του αντι-αμερικανισμού και συνήγοροι του «αγώνα» ενάντια στην «πλουτοκρατία» (!) της οικονομίας, κοιτάνε προς το Καράκας για συμβουλές. Συνέχεια

Αρέσει σε %d bloggers: