Tag Archives: εκπαίδευση

Ακόμη μια εκπαιδευτική χρονιά ξεκινά…

Η νέα εκπαιδευτική χρονιά ξεκινά και παρουσιάζει ενδιαφέρον για το πως θα εξελιχθούν οι μεγάλες κυβερνητικές ανακοινώσεις περί αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και η έναρξη λειτουργίας της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Και στα δυο αυτά ζητήματα υπάρχουν συνεχή μπρος-πίσω και ταυτόχρονα είναι εμφανή τα σημάδια «δοσοληψίας» με τα εμπλεκόμενα μέρη. Πρόσφατα σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό την παρουσία του υφυπουργού Προ.πο Λ. Οικονόμου, πρυτάνεων και του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ τέθηκε επί τάπητος το ζήτημα των σχεδίων ασφαλείας που είναι υποχρεωμένα να καταθέσουν τα πανεπιστήμια. Όπως ενημέρωσε η ΕΛ.ΑΣ, τα πανεπιστήμια δεν έχουν καταθέσει τα συγκεκριμένα σχέδια οπότε δεν μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη η πανεπιστημιακή αστυνομία. Οι, έτσι και αλλιώς συρρικνωμένες, Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, μάλλον θα περιμένουν για καιρό, μέχρι στο τέλος η ίδια ή η επόμενη κυβέρνηση να μετατάξει τους συγκεκριμένους μπάτσους σε άλλες Διευθύνσεις ή σε προσωπικές φρουρές. Ένας έμμεσος τρόπος να γίνουν ρουσφέτια, εκδουλεύσεις αλλά και «ιδεολογικός τσαμπουκάς» από την κυβερνητική εξουσία.

Συνέχεια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΗ: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΧΩΣ ΤΕΛΟΣ…

«Η δη­μο­κρα­τί­α μέ­σα στο σχο­λεί­ο, οι ε­κλο­γές, η φαι­νο­με­νι­κή συμ­με­το­χή των μα­θη­τών, ό­λες αυ­τές οι έκ­δη­λα φι­λε­λεύ­θε­ρες πτυ­χές που συ­να­ντώ­νται στη σχο­λι­κή δια­δι­κα­σί­α, δεν α­πει­λούν διό­λου την τή­ρη­ση της τά­ξης ού­τε α­ντι­στρέ­φουν τα α­πο­τε­λέ­σμα­τά της, ί­σως μά­λι­στα την κα­θι­στούν πιο α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή, κα­θώς οι μα­θη­τές γί­νο­νται οι φο­ρείς της και εν μέ­ρει οι πα­ρά­γο­ντές της.» Ιω­σήφ Σο­λο­μών, Ε­ξου­σί­α και Τά­ξη στο Νε­ο­ελ­λη­νι­κό Σχο­λεί­ο.

Δεν εί­ναι λί­γοι αυ­τοί που δη­λώ­νουν την ι­κα­νο­ποί­η­σή τους για τον χα­ρα­κτή­ρα της δη­μό­σιας εκ­παί­δευ­σης.

Δεν εί­ναι λί­γοι και ε­κεί­νοι που εί­τε και­ρο­σκο­πι­κά εί­τε ι­δε­ο­λη­πτι­κά ε­πι­μέ­νουν να μι­λούν για έ­να δη­μο­κρα­τι­κό δη­μό­σιο σχο­λειό με ί­σες ευ­και­ρί­ες για ό­λους.

Άλ­λοι τό­σοι μι­λούν για το νε­ρό που έ­χει μπει στο αυ­λά­κι, με τις αλ­λα­γές που κα­τα­κτή­θη­καν με­τά α­πό τό­σους δη­μο­κρα­τι­κούς α­γώ­νες και πρέ­πει να δια­φυ­λα­χτούν, για τα δι­καιώ­μα­τα δα­σκά­λων και μα­θη­τών και άλ­λα πα­ρό­μοια.

Μια συ­νη­θι­σμέ­νη φρά­ση α­πό πα­λαιό­τε­ρους για να δι­καιο­λο­γή­σουν τις βελ­τιώ­σεις εί­ναι: «Ε, ρε βούρ­δου­λας που έ­πε­φτε πα­λαιό­τε­ρα, τώ­ρα σας έ­χουν α­σύ­δο­τους και να τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα». Πράγ­μα­τι έ­πε­φτε κυ­ριο­λε­κτι­κά βούρ­δου­λας. Με έ­να διά­ταγ­μα της 18ης Δε­κεμ­βρί­ου 1884 α­πο­λυό­ταν έ­νας δά­σκα­λος επειδή «[…] έπέ­βαλ­λε τρι­σί τῶν μα­θη­τῶν τῆς τά­ξε­ως, έν ἥ δι­δά­σκει, τήν ποι­νήν τοῦ ἐμπτυ­σμοῦ ὑπό τῶν μα­θη­τῶν αὐτῶν». Μια ε­γκύ­κλιος της ί­διας χρο­νιάς «α­πα­γό­ρευ­σε» τις πρα­κτι­κές αυ­τές και προ­έ­βλε­ψε σο­βα­ρές κυ­ρώ­σεις. Στα σχο­λεί­α, παρ’ ό­λα αυ­τά, ε­πι­κρα­τού­σε το ξύ­λο με την βέρ­γα, αλ­λά α­κό­μα και με το μα­στί­γιο. Άλ­λες ποι­νές που ε­πι­βάλ­λο­νταν μέ­χρι και το 1940 ή­ταν η υ­πο­χρε­ω­τι­κή νη­στεί­α, η α­πλή γο­νυ­κλι­σί­α ή αυ­τή με τα χέ­ρια ψη­λά, η κρά­τη­ση στην αί­θου­σα ή το σχο­λεί­ο με­τά το σχό­λα­σμα κλπ. Συνέχεια

Η Εκπαίδευση του Μικρού Δέντρου

Συγγραφέας: Φόρεστ Κάρτερ

Μετάφραση: Δημήτρης Μιχαήλ

Έκδοση: ΚΕΔΡΟΣ, 2008

Ο Φόρεστ Κάρτερ, είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Η εκπαίδευση του Μικρού Δέντρου», που αποτελεί αυτοβιογραφική αφήγηση. Με γλαφυρό τρόπο περιγράφει τη ζωή του, όταν πέντε χρονών, ανεβαίνει, [την εποχή της Μεγάλης Κρίσης του 1930], στα ανατολικά βουνά, για να ζήσει με τον παππού και την γιαγιά του, που ήταν Τσεροκί.

Στις σελίδες του βιβλίου παρουσιάζεται η απέχθεια των Τσεροκί για την πολιτική και τους πολιτικούς, και περιγράφεται ο τρόπος ζωής τους που απέκλειε την εκμετάλλευση ανθρώπου από «άνθρωπο», ενώ, αντίθετα, προβάλλεται η τάση να προστατεύουν ο ένας την ελευθερία του άλλου, χωρίς να διεκδικούν αξιώματα.

Ο Κάρτερ, «Το Μικρό Δέντρο», μαθαίνει -μέσα από το παράδειγμα αλλά και τα λόγια των ηλικιωμένων Τσεροκί- να σέβεται και να φροντίζει τη φύση ενώ σιγά σιγά αποκτά τη γνώση να ζει αρμονικά μ’ αυτήν, αποτελώντας μέρος της. Συνέχεια

Αυτοί που δήλωναν διαφορετικοί, επειδή ήταν ίδιοι

papatzhdesΔεν έχει πάτο η «παπάτζα» της κυβέρνησης… Τα «θα» του παρελθόντος είναι τόσα πολλά που δεν κρύβονται. Δεν θέλει ιδιαίτερο ψάξιμο για να έχει κάποιος πρόσβαση σε όποιο «θα» επιθυμεί. Θα μπορούσαμε πλέον να μην εκθέτουμε τις απόψεις μας για την ελεεινότητα και την παραπλάνηση του κόσμου από τον Σύριζα, και απλά να αναρτούσαμε αυτούσιες δηλώσεις στελεχών του από το πρόσφατο παρελθόν.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με το «θα» της αύξησης του ωραρίου των εκπαιδευτικών. Το υπουργείο παιδείας προσανατολίζεται σε αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών στα σχολεία, στην ανάθεση δεύτερης ειδικότητας και στην αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, μόνο και μόνο για να μην κάνει νέες προσλήψεις.

Συνέχεια

Τα τρομερά παιδιά[1]

paidiaΆλλο ένα περιστατικό με πρωταγωνιστή ένα παιδί που σκοτώνει. Αυτή τη φορά ο φόνος έγινε ακούσια, όταν ένα εννιάχρονο κορίτσι εκπαιδευόταν σε βαρύ οπλισμό και πέτυχε τον ίδιο της τον εκπαιδευτή, καθώς δεν μπόρεσε να ελέγξει το Uzi με το οποίο εκπαιδευόταν. Κάποιοι, ακόμη συζητούν την χρήση όπλων στην Αμερική, ενώ δεν έλειψαν κι όσοι έκαναν λόγο για τήρηση κανόνων ασφαλείας κατά την εκπαίδευση ανηλίκων σε βαρύ οπλισμό (!). Συνέχεια

To βρετανικό κράτος χρηματοδοτεί την εκπαίδευση μπάτσων στην Αφρική

mwpolΕκπαιδευμένοι μπάτσοι ταξιδεύουν στο Μαλάουι για να «μοιραστούν» τις εμπειρίες τους στην καταστολή εξεγέρσεων και τη δημόσια αναταραχή. Τρεις σκωτσέζοι μπάτσοι, ο ένας από τους οποίους έχει υπηρετήσει 17 χρόνια στη Β. Ιρλανδία, θα ταξιδέψουν το Σάββατο στο Μαλάουι. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη βρετανική κυβέρνηση.

Το κράτος του Μαλάουι προχώρησε σ’ αυτή την κίνηση μετά τις βίαιες συγκρούσεις του 2011, όταν σκοτώθηκαν 20 άτομα. Το Μάιο του 2014 πραγματοποιούνται γενικές εκλογές στη χώρα και οι εξουσιαστές αναμένουν φαίνεται χειρότερα…

Δημοσιεύθηκε από τον Αναρχικό Πυρήνα ΞΑΝΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Καλύτερα από τώρα ελεύθερη ζωή…

(προκήρυξη που μοιράζεται στη Θεσσαλονίκη 
αυτές τις μέρες) 

«Ο στρατός, οι πολιτικοί και οι παπάδες δημιουργούν τις μεγάλες υστερικές στιγμές του έθνους».

Από σχολικό γραπτό μαθητή Συνέχεια

Δύο νεκροί σε κινητοποιήσεις στο Μεξικό

Δύο φοιτητές σκοτώθηκαν τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια συγκρούσεων ανάμεσα σε φοιτητές και μπάτσους, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης φοιτητών ενάντια στους εκπαιδευτικούς νόμους.

Οι 300 περίπου φοιτητές του κολέγιου Ayotzinapa είχαν κλείσει ένα μεγάλο δρόμο  στο Chilpancingo στη νότια πολιτεία Guerrero. Δύο πτώματα κείτονταν στο δρόμο που συνδέει την πολιτεία με το τουριστικό θέρετρο Ακαπούλκο στον Ειρηνικό. Σύμφωνα με επίσημες πηγές, ο ένας σκοτώθηκε από σφαίρα και ο άλλος από πέτρα στο κεφάλι. Συνέχεια

Η ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚH ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ, Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΤΟΡΕΣ…

«Στόχος μας είναι, μετά από ευρύ, ενδελεχή και ουσιαστικό διάλογο, πάνω σε συγκεκριμένες απόψεις και προτάσεις, να καταλήξουμε σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ευρύτατης δυνατής αποδοχής, που θα ανοίξει νέους δρόμους για τριτοβάθμια εκπαίδευση ποιοτική, καινοτόμο και ικανή να εγγυάται σπουδές με αξία για τις νέες γενιές της πατρίδας μας. Είναι προφανές ότι η συμβολή όλων των κομμάτων σε αυτή τη διαδικασία είναι καθοριστική».

Τάδε έφη η κυρά Διαμαντοπούλου υπουργός δια βίου παίδευσης και ελληνοορθόδοξου θρησκεύματος δίνοντας το σήμα εκκίνησης για μια ακόμα κούρσα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Καλεί δε και τα υπόλοιπα κόμματα να ορίσουν εντός δεκαημέρου τους εκπροσώπους τους ώστε να συγκροτηθεί διακομματική επιτροπή για να προχωρήσει συναινετικά η υλοποίηση των αλλαγών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Συνέχεια

Για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Kandahar στις 3/8

Την Τρίτη, 3 Αυγούστου, έγινε επίθεση ανταρτών στην αεροπορική βάση της Κανταχάρ στο Αφγανιστάν. Ένας από τους συμμετέχοντες στο σχεδιασμό της ενέργειας έδωσε συνέντευξη την επόμενη μέρα στην ιστοσελίδα Alemara. Ακολουθούν αποσπάσματα:

Alemara: Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες για την επιχείρηση; Συνέχεια

Εμπρησμοί και σαμποτάζ σε σχολεία στις ΗΠΑ

Καλιφόρνια:

Στις 8 Ιουνίου, δυο λυόμενες αίθουσες ενός δημοτικού σχολείου στο Los Altos στη Καλιφόρνια, πήραν φωτιά, οι αρχές ισχυρίζονται ότι πρόκειται για εμπρησμό.  Η μεγαλύτερη ζημιά προκλήθηκε από τους καπνούς, σύμφωνα με τους μπάτσους, Συνέχεια

Πλαστικό μπουκάλι στη μούρη του Σαρκοζί…

Πλαστικό μπουκάλι πετάχτηκε στη μούρη του Σαρκοζί  κατά τη διάρκεια επίσκεψης του σε σχολείο για την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία… Συνέχεια

Δια βίου σκλαβιά, δια βίου "μάθηση"…

Αύριο θα παρουσιάσει η υπουργός παιδείας και δια βίου μάθησης  τα χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου εκπαίδευσης, που θα κατατεθεί με τη μορφή νομοσχεδίου γύρω στις 20 Μαρτίου και σταδιακά θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Οι αλλαγές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τις μικρές τάξεις, ώστε να μη υπάρξουν και αντιδράσεις, όπως έχει γίνει παλιότερα με τις αναδιαρθρώσεις  που έχουν επιχειρηθεί κατά καιρούς. Ο σκοπός και αυτής της αναδιάρθρωσης είναι επιβολή του νέου προτύπου πολίτη-υπηκόου-σκλάβου  που θα υποχρεωθεί να προσαρμοστεί στη μισθωτή δουλεία, χωρίς φτιασίδια και αυταπάτες για δικαιώματα και παροχές.
Στο νέο μοντέλο λοιπόν δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια των «μεταγνωστικών δυνατοτήτων».
Έτσι ονόμασαν οι εταίροι της ΕΕ τα χαρακτηριστικά εκείνα που πρέπει να επιβληθούν ήδη από το προνήπιο και αφορούν την αναμόρφωση των ανθρώπων, Συνέχεια

Μολότοφ σε λύκειο στα Φιλιατρά

Στόχο το γραφείο του λυκείου , είχαν  οι μολότοφ που έπεσαν σε λύκειο στα Φιλιατρά.

Σύμφωνα με τους μπάτσους άγνωστοι έκοψαν το συρμάτινο προστατευτικό πλέγμα, έσπασαν το τζάμι και πέταξαν μέσα δύο μολότοφ Συνέχεια

Πανεπιστημιακό άσυλο και κοινωνικοί αγώνες

Υπάρχει μια θεσμική νομοθετική ρύθμιση που προσπαθεί να παρουσιάσει τους χώρους σπουδών ως αποστειρωμένους από τις επεμβάσεις του κράτους και των μηχανισμών του, ώστε να γίνεται «ελεύθερα η διακίνηση ιδεών και να προστατεύεται η έρευνα και η διδασκαλία από αυθαίρετες επεμβάσεις της Πολιτείας».

Έτσι, σύμφωνα με αυτή τη ρύθμιση δεν είναι δυνατό να επέμβουν ή να παραβρίσκονται οι μηχανισμοί του κράτους ή μέλη αυτών των μηχανισμών στους πανεπιστημιακούς χώρους. Εννοείται πως αυτό αφορά τόσο τις ένστολες, όσο και τις συγκαλυμμένες (undercover) κατασταλτικές δυνάμεις.

Για ένα δημοκράτη, αμεσοδημοκράτη, αριστερό ή κομμουνιστή αυτή η διατύπωση που αφορά την αποτροπή επέμβασης της Πολιτείας, γίνεται το ευαγγέλιο της υποστήριξης δικαιωμάτων. Συνέχεια

Καθημερινό έλεγχο και φακέλωμα όσων απουσιάζουν απαιτεί το υπουργείο παιδείας

Καθημερινό έλεγχο και  φακέλωμα όσων απουσιάζουν, με πρόσχημα τη νέα γρίππη, απαιτεί το υπουργείο παιδείας. Κάθε μέρα μετά τη 2η ώρα οι γραμματείς των σχολείων τηλεφωνούν στους γονείς όσων απουσιάζουν και ρωτούν το λόγο. Οι κατάλογοι με τα ονόματα των απόντων προωθούνται στο υπουργείο παιδείας, που με τη σειρά του ενημερώνει άλλους κρατικούς φορείς, όπως νομαρχίες και υπουργείο υγείας…

Συνέχεια

Η εκπαίδευση ως διαδικασία επιβολής

Benjamin2«Εκπαίδευση είναι μορφή εξειδικευμένης κοινωνικοποίησης που ασκείται κατά κανόνα από φορείς που βρίσκονται έξω από την οικογένεια και έχει ως περιεχόμενό της την μετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων και μορφών ενέργειας ή συμπεριφοράς εντός ειδικών ιδρυμάτων. (Τσαούσης, «Λεξικό της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης»)

Η εκπαίδευση είναι μια επιβαλλόμενη διαδικασία, μέσα από την οποία το κράτος επιχειρεί να προσδώσει κοινά χαρακτηριστικά και δεξιότητες στους νέους ανθρώπους, ώστε να τους καταστήσει πειθήνιους και  χρήσιμους στην εξυπηρέτηση της διαιώνισης της κυριαρχίας και της καταπίεσης. Συνέχεια

Η «αποκλίνουσα» συμπεριφορά, πρόσχημα για μεγαλύτερη καταστολή

"κοινωνικοποίηση"«Ο όρος “παραβατικότητα” με τις ποικίλες συνιστώσες του και βαθμούς εκδήλωσης εκφράζει την απόκλιση και έκτροπη συμπεριφορά παιδιών και ανηλίκων εφήβων, η οποία εμφανίσθηκε και διογκώθηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η αποκλίνουσα αυτή συμπεριφορά δεν λαμβάνει πάντοτε την μορφή αξιόποινης εγκληματικής πράξης, ενώ σε μεγάλη έκταση δεν αποκαλύπτεται και δεν “καταγγέλλεται”  από τα θύματά της, από τις οικογένειες των δραστών και το κοινωνικό περιβάλλον (διδακτικό προσωπικό, τοπική κοινωνία). Συνέχεια

Αρέσει σε %d bloggers: