Τάξις

τάξις«Τελευταίως μοῦ προκαλοῦν ἰδιαίτερη ἀνησυχία οἱ ἐκκλήσεις ὑπὲρ τοῦ νόμου καὶ τῆς τάξεως.

Ἰδεῶδες σκηνικὸ γιὰ τὸ νόμο καὶ τὴν τάξι, εἶναι τὸ νεκροταφεῖο. Στὸν κόσμο ὑπάρχουν χρεωκοπημένοι καὶ τραπεζίτες, χριστιανοὶ καὶ ἄθεοι, ὁμοφυλόφιλοι καὶ φυσιολογικοί. Ὅλοι μαζί. Ἡ Ἔννοια τῆς ζωῆς εἶναι ἀντιθέτη πρὸς τὸ νόμο καὶ τὴν τάξι. Μόνο οἱ νεκροὶ βρίσκονται σὲ τάξι καὶ ὑπακούουν ὅλους τοὺς νόμους.

Τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως ἀποτελοῦσαν μία πολὺ ἐπιτυχημένη ὑλοποίησι τοῦ νόμου καὶ τῆς τάξεως καὶ γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμαστε πολὺ προσεκτικοὶ μὲ αὐτὸ τὸ σύνθημα.

Ἡ ναζιστικὴ ἐποχὴ μόνο στὴ Γερμανία μποροῦσε νὰ παρουσιασθῆ, ἐπειδὴ τὸ κυριώτερο αἴτιό της ἤταν ἡ γερμανικὴ παιδεία τῆς ὑποταγῆς σὲ ὁποιοδήποτε νόμο καὶ τάξι. Ἐκεῖνοι οἱ ἄνθρωποι δὲν ἦσαν χειρότεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους.

Πρέπει, ἐπίσης, ἡ ἐπικράτησις τῶν Ναζὶ νὰ εἶχε κάποια σχέσι μὲ μιὰ ὡρισμένῃ ἐξάντλησι καὶ ἀνικανότητα για ἀντίστασι, ὄχι μόνο ὀργανικὴ ἀλλὰ καὶ διανοητική»

Χάϊνριχ Μπὲλλ

Both comments and trackbacks are currently closed.
Αρέσει σε %d bloggers: