ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ

Ἀπό τἠν Ἀναρχική Ἀρχειοθήκη κυκλοφορεῖ το βιβλίο «Αυτοί οι αγώνες συνεχίζονται, δεν εξαγοράζονται, δεν δικαιώθηκαν». Πρόκειται γιά µία προσφορά µνήµης στήν ὁποία καταγράφονται οἱ αγώνες ἐναντίον τῆς δικτατορίας καί τῆς δηµοκρατίας, τίς δύο ὄψεις τῆς εξουσίας.

Ὅπως γράφεται στόν πρόλογο τῆς νέας ἔκδοσης αὐτός ὁ τίτλος «ἐκφράζει µίαν πραγµατικότητα, ἐπειδή οἱ ἀγῶνες γιά τήν πανανθρώπινη ἐλευθέρωση συνεχίζονται, δέν εἶναι δυνατόν νά ἐξαγορασθοῦν καί δέν δικαιώνονται ἀπό ἐξωγενεῖς παράγοντες ἀλλά ἀπό τούς δηµιουργούς τους, ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα πραγµατώσεως τοῦ ὁράµατος.

Βεβαίως, ἐν προκειµένω, δέν γίνεται µία γενική ἀναφορά ἀλλά σέ συγκεκριµένους ἀγῶνες, τούς καταγεγραµµένους. Παρ’ ὅλα αὐτά, καί ἀνεξάρτητα ἀπό τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο ἑρµηνεύει ἤ ἀποδέχεται ὁ κάθε ἕνας τά συµβάντα, ἰσχύουν τά προαναφερθέντα. Μέ πολύ ἁπλά λόγια, καί σέ αὐτήν τήν περίπτωση, οἱ ἀγῶνες δέν ἐξαγοράζονται· ἐκεῖνο πού συµβαίνει εἶναι ὅτι κάποιοι ἐξαγοράζουν τήν µέ ὁρισµένο τρόπο συµµετοχή τους σέ αὐτούς. Ἐδῶ ὑπεισέρχεται ἡ κατασκευασµένη προβολή (ὅπου πρωτοπόρος καί πρωταγωνιστής µίας συγκεκριµένης δράσης ἐµφανίζεται αὐτός ὁ ὁποῖος τήν ἀπεµπόλησε), ἡ διαστρέβλωση καί ἡ ἐπιτηδευµένη ἀποσιώπηση.

Γιά νά γίνει κατανοητό αὐτό δεν ἔχουµε παρά να παρατηρήσοµε προσεκτικά τόν τρόπο µέ τόν ὁποῖο (αὐτο)προβάλλονται ὡς πρωταγωνιστές ἀγώνων. Προσπαθοῦν νά δώσουν ὅσο τό δυνατόν µεγαλύτερη ἔµφαση στήν παρουσία τους καί ἐκθειάζουν, µέ βάση καί αὐτά τά ὁποῖα ἔχουν στό κεφάλι τους, ἐκεῖνες τίς πτυχές τοῦ αγῶνα, οἱ ὁποῖες ἔνισχύουν τήν επικρατοῦσα καί ἐπιβεβληµένη είκόνα. Με αὐτόν τόν τρόπο, ἀφ’ ἑνός συµπορεύονται µέ τήν καθεστωτική πορεία καί ἀφ’ ἑτέρου προσπαθοῦν νά ἀποσπάσουν ἕνα κοµµάτι τοῦ ἀγῶνα γιά τόν ἑαυτό τους. Προσέξτε! Παίρνουν ἕνα κοµµάτι, συνήθως διαφοροποιηµένο, ἀλλά ὄχι καί τον ἀγῶνα στό σύνολό του. Ὁπότε γίνεται ἀντιληπτό ὅτι οὔτε οἰκειοποιήσιµος γίνεται, οὔτε ἐξαγοράσιµος. Ἁπλῶς, ὁ κάθε ἕνας ἀπό αὐτούς κρατᾶ στά χέρια του λίγα ψίχουλα γιά τήν ἐπίδειξη τῆς µικρότητάς τους. Βεβαίως, σέ αὐτήν τήν ἄθλια δράκα δέν συµπεριλαµβάνονται αὐτοί οἱ ὁποῖοι µέ σεµνότηττα καί χωρίς ίδιοτέλεια, χαρίζουν στόν κόσµο τά µικρά κοµµάτια τῆς συµµετοχῆς τους καί ἔτσι κοσµοῦν τόν ἀγῶνα, ἀλλά καί τήν δική τους παρουσία. Εἶναι ὅσοι συνειδητά αναφέρονται στόν αγώνα γνωρίζοντες ὅτι αύτός δέν ἀνήκει σέ κανέναν.»

Πρόπλασµά αὐτῆς τῆς ἐκδόσεως ἦταν µία µπροσούρα 80 σελίδων, ἡ ὁποία κυκλοφόρησε τό 1979 µέ τόν τίτλο «Ἕξη χρόνια ἀρκετά δέν θά γίνουνε ἑπτά».

«Τό περιεχόµενο αὐτῆς τῆς µπροσούρας ἀφοροῦσε, κυρίως, τά γεγονότα τῆς ἐξέγερσης τοῦ 1973, ἕνα σύντοµο χρονικό τῶν πορειῶν µνήµης γιά τήν ἐξέγερση µέχρι τό 1978 καί τά γεγονότα τῆς 23ης Ἰουλίου 1975.

[…]

Ὅµως, ἡ κατάθεση ἐµπειριῶν καί γεγονότων δέν κάλυπτε τά ὅσα συνέβησαν τήν ἑπόµενη πενταετία, ἀρχῆς γενοµένης µέ τίς συγκρούσεις τῆς 25ης Μαΐου 1976 –καί ὅσων ἀκολούθησαν µέχρι τήν ἐπέτειο µνήµης τοῦ 1980– καί τά ὁποία ἀναδείκνυαν ὅτι ἡ βαρβαρότητα τῆς ἐξουσίας παραµένει, εἴτε ἐµφανίζεται µέ τό ἀπολυταρχικό εἴτε µέ τό δηµοκρατικό της προσωπεῖο.

Ἔτσι, προέκυψε αὐτό τό βιβλίο-χρονικό ἀγώνων τόσο τῆς δικτατορικῆς περιόδου, ὅσων καί τῶν πρώτων χρόνων µετά ἀπό αὐτήν, καλύπτει δηλαδή τό διάστηµα 1972-1980, ἐνῶ προηγεῖται µία ἀναφορά στίς βοµβιστικές ἐπιθέσεις ἀπό τό 1967 ἔως τό 1971.

[…]

Τά ὅσα στοιχεῖα κατατίθενται εἶναι ἀδιαµφισβήτητα, κάτι τό ὁποῖο ἐπιβεβαιώθηκε καθ’ ὄλον τό διάστηµα ἀπό τήν ἀρχική ἔκδοση µέχρι σήµερα, µέ τήν κατά περιόδους ἀναπαραγωγή τµηµάτων τοῦ βιβλίου τόσο σέ ἐφηµερίδες (εἴτε γιά νά δειχθεῖ ἡ «Καραµανλική τροµοκρατία», εἴτε γιά νά δειχθεῖ ἡ «ἐγκληµατική φύση τῆς δικτατορίας» καί ὄχι, ἐννοεῖται, τῆς ἐξουσίας στήν ὁποιαδήποτε µορφή ἐκδηλώσεώς της), ὅσο καί σέ διάφορους δικτυακούς τόπους.

[…]

Ἡ παροῦσα ἐπανέκδοση κρίνεται χρήσιµη γιά ὑποκειµενικούς, ἀλλά καί γιά ἀντικειµενικούς λόγους. Ἡ συνάντηση αὐτῶν τῶν δυό ἀφορᾶ τόσο τήν διατήρηση τῆς µνήµης, ὅσο καί στήν δυνατότητα κατανοήσεως καί τήν περαιτέρω διερεύνηση τῆς ἀναδιπλούµενης πραγµατικότητας.

Τά γεγονότα τά ὁποῖα ἔχουν καταγραφεῖ ἀπέχουν ἀπό τό σήµερα µισό αἰώνα. Ἐδῶ ἔρχεται ὁ ὑποκειµενικός λόγος. Ἡ συγκέντρωση, σέ ἀντίθεση µέ τήν διάσπαση καί διασπορά τῶν γεγονότων, βοηθᾶ ὅλους ὅσους δέν τά ἔζησαν νά ἀποκτήσουν µία ἔµµεση ἐµπειρία ὥστε νά µπορέσουν νά διακρίνουν τήν σηµασία τους γιά τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία συνέβησαν καί γιά ὅσα προέκυψαν µετά.

Τά ψεύδη καί οἱ παραποιήσεις τῶν καταστάσεων δέν χρειάζονται ἕναν ἀντίλογο, ὁ ὁποῖος σέ ἀρκετές τῶν περιπτώσεων ἑτεροκαθορίζει τούς ἀντιλέγοντες. Αὐτό τό ὁποῖο χρειάζεται εἶναι –µέσα ἀπό τήν δυνατότητα καί ἱκανότητα νοητικῆς ἐπεξεργασίας– ἄν ὄχι ἡ ἀποκατάσταση τῆς πραγµατικότητας, ἡ προσέγγισή της στόν µεγαλύτερο δυνατό βαθµό.

Μέσα ἀπό τίς ἑκάστοτε παρατιθέµενες µέ ἀνιδιοτέλεια καταστάσεις οἱ µύθοι τῆς ἐξουσίας ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι ὠµά ψεύδη. Αὐτά τά ψεύδη καί οἱ διαστρεβλώσεις ἀνέδειξαν σέ «σπουδαίους» καί «ἐθνάρχες», ἐκείνους οἱ ὁποῖοι κάτω ἀπό µίαν ξεκάθαρη ὀπτική καί διαυγή λογική θά κατεῖχαν τό στίγµα τοῦ ἐθνοπροδότη, σύµφωνα µέ τἠν ἑδραιωµένη ἐδῶ καί αἰῶνες γνώµη τήν ὁποία ἀσπάζεται καί ἡ ἐξουσία.

Οἱ δέ ὑποτιθέµενοι ἀγωνιστές, καί στήν πράξη ἀνταγωνιστές τῶν ἀπελευθερωτικῶν ἀγώνων, εἶναι αὐτοί οἱ ὁποῖοι δέν καπηλεύονται ἀπλῶς τήν ἀλήθεια, ἀλλά διαστρεβλώνουν τά ὅσα ἔχουν σχέση µέ τήν πραγµατικότητα καί συµβάλλουν στήν κατασκευή τῆς ἱστορίας κατά πώς συµφέρει τήν ἐξουσία.

Ἄν ἱστορία εἶναι συστηµατική µελέτη τῶν ὅσων ἔχουν συµβεῖ µέ ἐπίκεντρο τήν ἀνθρώπινη δραστηριότητα καί τά γραπτά, τότε µία µικρή συµβολή στήν ἀποκατάσταση τῶν στρεβλώσεων, εἶναι καί τά παρατιθέµενα τεκµήρια γιά τούς κοινωνικούς ἀγῶνες.

Τά ἀποδίδουµε, λοιπόν, ἄνευ οἱασδήποτε τροποποίησης, ὡς ἐλάχιστη συνεισφορά στήν διατήρηση τῆς µνήµης.

Συσπείρωση Ἀναρχικῶν»

Το βιβλίο διατίθεται στα βιβλιοπωλεία:

Πολιτεία (Ασκληπιού 1-3),

Ναυτίλος (Χαρίλαου Τρικούπη 28),

Πρωτοπορεία (Γραβιάς 3),

Εναλλακτικό Βιβλιοπωλείο (Θεμιστοκλέους 37),

Βιβλιοπωλείο των Συναδέλφων (Καλλιδρομίου  30Α),

καθώς και στην Αναρχική Αρχειοθήκη (Σαριπόλου 8, τηλ. 6973799207)

Both comments and trackbacks are currently closed.
Αρέσει σε %d bloggers: