ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ …MIA ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ!!!

τρύπαMε με­γά­λη(;) έκ­πλη­ξη και α­νη­συ­χί­α υ­πο­δέ­χθη­καν τα ΜΜΕ την εί­δη­ση για την βλα­βε­ρό­τη­τα του πό­σι­μου νε­ρού στην υ­γεί­α των αν­θρώ­πων. Έ­ρευ­νες του Π.Ο.Υ. (πα­γκό­σμιος ορ­γα­νι­σμός υ­γεί­ας) και με­λέ­τες εγ­χώ­ριων ε­ρευ­νη­τών πα­ρου­σιά­στη­καν αρ­χι­κά με μια δό­ση πα­νι­κού και αρ­γό­τε­ρα κα­θη­συ­χα­σμού. Α­πό ό­τι φαί­νε­ται αυ­τή, α­πο­τε­λεί τη πά­για και ε­σκεμ­μέ­νη, τα­κτι­κή των δη­μο­σιο­γρά­φων για θέ­μα­τα δια­τρο­φής, πε­ρι­βάλ­λο­ντος και υ­γεί­ας. Τη συ­να­ντή­σα­με στις διο­ξί­νες, στα κο­τό­που­λα, στις τρε­λές α­γε­λά­δες…που για ε­βδο­μά­δες πα­νι­κό­βαλ­λαν α­σύ­στο­λα και με­τά ά­κρα του τά­φου σιω­πή. Ο οι­κο-πα­νι­κός πολ­λές φο­ρές, φαί­νε­ται να λει­τουρ­γεί σαν βαλ­βί­δα α­πο­συ­μπί­ε­σης τρε­χό­ντων κοι­νω­νι­κών ζη­τη­μά­των που εί­ναι α­νοι­χτά. Α­πο­τε­λεί μέ­ρος της θε­α­μα­τι­κο­ποί­η­σης της εί­δη­σης που με­τά α­πό έ­να γε­ρό overdose, οι πε­ρισ­σό­τε­ροι τη­λε­θε­α­τές/α­να­γνώ­στες δεν α­ντέ­χουν άλ­λη ε­ξει­δι­κευ­μέ­νη ε­νη­μέ­ρω­ση α­πό «ε­πι­στή­μο­νες». Ε­πί πλέ­ον, η προ­σέγ­γι­ση α­πό τα ΜΜΕ έ­χει τέ­τοια μορ­φή που ο­δη­γεί στη πα­ραί­τη­ση, α­φού πα­ρου­σιά­ζο­νται συ­νή­θως οι συ­νέ­πειες χω­ρίς κα­μί­α εμ­βά­θυν­ση στις γε­νε­σιουρ­γές αι­τί­ες. Ό­χι, φυ­σι­κά πως α­να­μέ­νου­με κά­τι δια­φο­ρε­τι­κό α­πό τα μμε και την πλειο­ψη­φία των κα­θη­γη­τών. Διό­τι δεν έ­χει και με­γά­λη α­ξί­α να πραγ­μα­το­ποιού­νται έ­ρευ­νες και με­λέ­τες που α­πο­δει­κνύ­ουν για πα­ρά­δειγ­μα, τη βλα­βε­ρό­τη­τα των φυ­το­φαρ­μά­κων στη φύ­ση ή τις συ­νέ­πειες των δια­τρο­φι­κών σκαν­δά­λων, ό­ταν δεν α­να­δει­κνύ­ε­ται ο μη­χα­νι­σμός που τα δη­μιουρ­γεί και τα α­να­πα­ρά­γει. Που φυ­σι­κά δεν εί­ναι άλ­λος α­πό τον ε­ξου­σια­στι­κό και εκ­με­ταλ­λευ­τι­κό τρό­πο πα­ρα­γω­γής και ορ­γά­νω­σης της κοι­νω­νί­ας.

Μέ­σα σε αυ­τό το πλαί­σιο, λοι­πόν, προ­σεγ­γί­στη­κε το ζή­τη­μα του νε­ρού α­πό ό­λα τα ΜΜΕ. Κατ’ αρ­χήν το νε­ρό, α­πα­ραί­τη­το φυ­σι­κό α­γα­θό για ό­λους, έ­χει α­πο­κτή­σει στην ελ­λά­δα και χρη­μα­τι­στη­ρια­κή α­ξί­α, α­φού η ευ­δαπ ως ε­ται­ρί­α ύ­δρευ­σης έ­χει ει­σα­χθεί στο χρη­μα­τι­στή­ριο. Έ­τσι το κρά­τος, ε­κτός του ό­τι ε­λέγ­χει έ­να α­γα­θό που υ­πάρ­χει ε­λεύ­θε­ρο στη φύ­ση, προ­σπα­θεί να τζο­γά­ρει και πά­νω του. Ε­ναρ­μο­νι­σμέ­νο στη διε­θνή τά­ση των ε­ξου­σια­στών, να ι­διω­τι­κο­ποιούν α­πό τη δε­κα­ε­τί­α του ’90 τις ε­ται­ρί­ες ύ­δρευ­σης. Η πα­γκό­σμια τρά­πε­ζα και το G8 δή­λω­ναν πως ο μό­νος τρό­πος για να α­πο­κτή­σουν κα­θα­ρό νε­ρό οι με­γά­λοι πλη­θυ­σμοί του λε­γό­με­νου τρί­του κό­σμου εί­ναι μέ­σω των ι­διω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων. Εί­ναι α­κρι­βώς το ί­διο ε­πι­χεί­ρη­μα που χρη­σι­μο­ποιούν και σή­με­ρα για να ε­πι­τρα­πεί η καλ­λιέρ­γεια γε­νε­τι­κά τρο­πο­ποι­η­μέ­νων ορ­γα­νι­σμών. Και ό­μως, πα­ρά δις δολ­λα­ρί­ων που έ­χει δο­θεί για ε­πεν­δύ­σεις, λι­γό­τε­ρο α­πό 1% έ­χει κα­τα­λή­ξει στην υ­πο­σα­χά­ρια Α­φρι­κή, α­φού με­γά­λες ε­ται­ρεί­ες ό­πως η Suez, κερ­δο­σκό­πη­σαν και κα­τα­χρά­στη­καν τε­ρά­στια πο­σά. Αλ­λά α­κό­μα και ό­που ε­γκα­τέ­στη­σαν υ­δρο­δο­τι­κά δί­κτυα έ­δει­ξαν την προ­τί­μη­σή τους στις εύ­πο­ρες συ­νοι­κί­ες πα­ρα­με­λώ­ντας τις υ­πο­βαθ­μι­σμέ­νες. Γι’ αυ­τό, άλ­λω­στε, έ­γι­ναν με­γά­λες δια­μαρ­τυ­ρί­ες, που πολ­λές φο­ρές υ­πήρ­ξαν βί­αιες, σε Βο­λι­βί­α, Νό­τια Α­φρι­κή, Μα­λαι­σί­α και Ιν­δο­νη­σί­α.

Έ­τσι μό­νο ως ει­ρω­νεί­α μπο­ρεί να ε­κλη­φθεί η κοι­νο­τι­κή ο­δη­γί­α 2000/60 που κα­θο­ρί­ζει το πλαί­σιο της υ­δα­τι­κής πο­λι­τι­κής της Ε. Ε. και α­να­φέ­ρει : «Το νε­ρό δεν εί­ναι ε­μπο­ρι­κό προ­ϊ­όν, αλ­λά α­πο­τε­λεί κλη­ρο­νο­μιά που πρέ­πει να προ­στα­τεύ­ε­ται». Η Ο­δη­γί­α ό­μως ζη­τά, ταυ­τό­χρο­να και την α­νά­κτη­ση του κό­στους των υ­πη­ρε­σιών ύ­δα­τος, δη­λα­δή την ε­πι­βά­ρυν­ση των κα­τα­να­λω­τών. Ε­πί πλέ­ον α­να­φέ­ρε­ται και στις πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές ε­πι­πτώ­σεις α­πό τις χρή­σεις του νε­ρού, λαμ­βά­νο­ντας υ­π’ ό­ψη και την αρ­χή ο «ρυ­παί­νων πλη­ρώ­νει». Η τε­λευ­ταί­α αρ­χή, ό­μως, έ­χει α­πο­δει­χθεί στη πρά­ξη ό­τι δεν λαμ­βά­νε­ται κα­θό­λου στα σο­βα­ρά α­πό τις με­γά­λες βιο­μη­χα­νί­ες. Το κό­στος των προ­συμ­φω­νη­μέ­νων προ­στί­μων δεν εί­ναι τέ­τοιο ώ­στε να τις α­πο­τρέ­πει α­πό ρυ­πο­γό­νες υ­περ­βά­σεις. Σε πολ­λές πε­ρι­πτώ­σεις, μά­λι­στα, προ­ϋ­πο­λο­γί­ζουν τα ε­τή­σια πρό­στι­μά τους στις οι­κο­νο­μι­κές τους κα­τα­στά­σεις.

Αυ­τό, λοι­πόν, το φυ­σι­κό, αλ­λά συ­νά­μα ε­μπο­ρευ­μα­το­ποι­η­μέ­νο, α­γα­θό α­πο­δεί­χθη­κε ό­τι πε­ριέ­χει μό­λυ­βδο, ί­νες α­μιά­ντου, χλω­ρο­φόρ­μιο, ε­ντο­μο­κτό­να, ζι­ζα­νιο­κτό­να, ε­νώ­σεις χη­μι­κών λι­πα­σμά­των. Ο­τι­δή­πο­τε δη­λα­δή μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει καρ­κι­νο­γε­νέ­σεις. Αρ­κεί έ­να σύ­ντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα για να προ­κλη­θούν μη α­να­στρέ­ψι­μες βλά­βες υ­γεί­ας, ε­νώ μα­κρο­χρό­νια μπο­ρεί η νο­ση­ρό­τη­τα να κλη­ρο­δο­τη­θεί και μέ­σω του γε­νε­τι­κού κώ­δι­κα. Το νε­ρό προ­η­γεί­ται ως πα­ρά­γο­ντας ευ­θύ­νης και πρό­κλη­σης σε σχέ­ση με άλ­λους για πολ­λές σο­βα­ρές α­σθέ­νειες. Ό­πως έ­χου­με ξα­να­γρά­ψει: η πλειο­ψη­φί­α των «σύγ­χρο­νων α­σθε­νειών» ο­φεί­λε­ται κυ­ρί­ως στη δο­μή και στις ε­πι­λο­γές του κυ­ριάρ­χου συ­στή­μα­τος, που δεν δί­νει δε­κά­ρα τσα­κι­στή για τον αν η πα­ρα­γω­γή ή η χρή­ση του α ή β, προ­κα­λεί νο­σή­μα­τα. Ό­λα έ­πο­νται του κέρ­δους και πε­ρι­στρέ­φο­νται γύ­ρω α­πό αυ­τό.

Α­σφα­λώς αυ­τή η πλη­ρο­φο­ρί­α δεν εί­ναι και­νούρ­για, ε­δώ και δε­κα­ε­τί­ες και σε άλ­λες χώ­ρες έ­χουν δια­πι­στω­θεί ου­σί­ες ό­πως αρ­σε­νι­κό και υ­δράρ­γυ­ρος. Ο μεν πρώ­τος πα­ρα­τη­ρεί­ται κυ­ρί­ως σε πα­ρα­κεί­με­νες πε­ριο­χές ε­ντα­τι­κής γε­ωρ­γί­ας λό­γω φυ­το­φαρ­μά­κων, βιο­μη­χα­νιών λι­πα­σμά­των και λι­γνι­τω­ρυ­χεί­ων. Ο δεύ­τε­ρος σε πε­ριο­χές που υ­πάρ­χουν βιο­μη­χα­νί­ες πλα­στι­κών και χαρ­τιού.

Ε­πι­πλέ­ον, το 90% της κα­τα­νά­λω­σης νε­ρού πραγ­μα­το­ποιεί­ται α­πό βιο­μη­χα­νι­κές και γε­ωρ­γι­κές μο­νά­δες. Έ­ρευ­να του ερ­γα­στη­ρί­ου Υ­δρο­γε­ω­λο­γί­ας του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πα­τρών, για τον ε­ντο­πι­σμό πε­ριο­χών με αυ­ξη­μέ­νη νι­τρορ­ρύ­παν­ση ή με αυ­ξη­τι­κή τά­ση νι­τρορ­ρύ­παν­σης, δια­πί­στω­σε έ­ντο­νο πρό­βλη­μα σε ό­λες σχε­δόν τις πε­δι­νές και πολ­λές λο­φώ­δεις πε­ριο­χές της χώ­ρας. Εί­ναι το α­πο­τέ­λε­σμα της ε­κτε­τα­μέ­νης χρή­σης φυ­το­φαρ­μά­κων α­πό α­γρό­τες ε­ντα­τι­κής γε­ωρ­γί­ας. Μέ­χρι πριν με­ρι­κές δε­κα­ε­τί­ες οι αν­θρώ­πι­νες κοι­νω­νί­ες προ­σάρ­μο­ζαν την πα­ρα­γω­γή προ­ϊ­ό­ντων βά­σει του τό­που ό­που βρί­σκο­νταν. Έ­τσι σε πολ­λές πε­ριο­χές ευ­δο­κι­μού­σαν ξε­ρι­κές καλ­λιέρ­γειες ι­κα­νο­ποιώ­ντας τις βιο­τι­κές α­νά­γκες. Ό­ταν ό­μως το κρά­τος και οι μη­χα­νι­σμοί του (Ευ­ρω­πα­ϊ­κή έ­νω­ση) α­πο­φά­σι­σαν την κα­τα­σκευ­ή φραγ­μά­των και την μο­νο­καλ­λιέρ­γεια υ­δρό­φι­λων φυ­τών ξε­κί­νη­σε και η ε­ξά­ντλη­ση του υ­δρο­φό­ρου ο­ρί­ζο­ντα μέ­σω των γε­ω­τρή­σε­ων. Το μο­ντέ­λο α­νά­πτυ­ξης που α­κο­λου­θεί­ται ο­δη­γεί στην υ­περ­βο­λι­κή χρή­ση νε­ρού, σε τέ­τοιο βαθ­μό ώ­στε η ζή­τη­ση να τρι­πλα­σιά­ζε­ται σε σχέ­ση με το ρυθ­μό πλη­θυ­σμια­κής αύ­ξη­σης της γης. Και βέ­βαια ό­που η κα­τά­στα­ση εί­ναι ο­ρια­κή ζη­τεί­ται η συν­δρο­μή των προ­φε­σό­ρων και των διε­πι­στη­μο­νι­κών ε­πι­τρο­πών ορ­θής δια­χεί­ρι­σης των υ­δά­των.

Α­πό την άλ­λη πλευ­ρά, στις βιο­μη­χα­νι­κές ζώ­νες πέ­ραν των άλ­λων κα­κών που προ­σφέ­ρουν, μο­λύ­νουν υ­δρο­φό­ρους ο­ρί­ζο­ντες και πο­τά­μια. Εί­ναι οι συ­νέ­πειες της κα­πι­τα­λι­στι­κής α­νά­πτυ­ξης, αλ­λά συ­νά­μα και της συν­δι­κα­λι­στι­κής και ερ­γα­τί­στι­κης νο­ο­τρο­πί­ας που ε­πι­κρα­τεί. Μια νο­ο­τρο­πί­α που πολ­λές φο­ρές λοι­δο­ρεί ό­ποιον δια­μαρ­τυ­ρη­θεί για τις πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κές συ­νέ­πειες των ο­ρυ­χεί­ων Στρα­το­νί­κης ή της σό­γιας Ελ­λάς για πα­ρά­δειγ­μα, διό­τι σύμ­φω­να με τους ερ­γα­το­πα­τέ­ρες «η ερ­γα­σί­α εί­ναι δι­καί­ω­μα» και μά­λι­στα ιε­ρό. Το ε­πι­χεί­ρη­μα που προ­βάλ­λουν, ως φε­ρέ­φω­να των α­φε­ντι­κών εί­ναι ό­τι αν κλεί­σει το ερ­γο­στά­σιο θα μεί­νου­με ά­νερ­γοι ή ό­τι πρέ­πει να κά­νου­με τα στρα­βά μά­τια στις ρυ­πάν­σεις, διό­τι δια­φο­ρε­τι­κά το βιο­μη­χα­νι­κό κό­στος εί­ναι τε­ρά­στιο και θα υ­πάρ­ξουν α­πο­λύ­σεις. Ε­πι­χει­ρή­μα­τα που ως α­φε­τη­ρί­α έ­χουν ή την κομ­μα­τι­κή ε­ναρ­μό­νι­ση ή την προ­λε­τα­ριο­ποί­η­ση της σκέ­ψης (βλέ­πε ΚΚΕ). Έ­τσι, α­πλά, η εκ­με­τάλ­λευ­ση βα­φτί­ζε­ται ιε­ρό δι­καί­ω­μα και έ­χει με­γα­λύ­τε­ρη α­ξί­α α­πό την δια­τή­ρη­ση των κοι­νών φυ­σι­κών α­γα­θών. Α­πό την άλ­λη πλευ­ρά η εμ­μο­νή αρ­κε­τών να κι­νη­το­ποιού­νται μό­νο σε πε­ρι­πτώ­σεις οι­κο­λο­γι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος πε­ρισ­σό­τε­ρο πα­ρα­πέ­μπει, σε μια ε­λι­τί­στι­κη διά­θε­ση και συ­μπε­ρι­φο­ρά πα­ρά σε μια α­ντι-κυ­ρί­αρ­χη στά­ση.

Ευ­τυ­χώς, ό­μως, που δεν δια­θέ­τουν ί­δια νο­ο­τρο­πί­α και οι κά­τοι­κοι του νό­τιου κρα­τι­δί­ου της Ιν­δί­ας Κε­ρά­λα, ό­που με­τά α­πό διαρ­κή και έ­ντο­νο α­γώ­να α­νά­γκα­σαν, την Coca-Cola να α­πο­χω­ρή­σει α­πό την πε­ριο­χή, λό­γω μό­λυν­σης των υ­δά­των. Σή­με­ρα σε άλ­λες πε­ριο­χές της Ιν­δί­ας οι α­γρό­τες δεν μπο­ρούν να πο­τί­σουν τα χω­ρά­φια τους α­πό τη στιγ­μή που η Coca-Cola κα­τα­σκεύ­α­σε ερ­γο­στά­σια εμ­φιά­λω­σης. Και αυ­τό διό­τι για κά­θε λί­τρο προ­ϊ­ό­ντος χρη­σι­μο­ποιεί 2,7 λί­τρα νε­ρό. Αλ­λά παρ’ ό­λα αυ­τά σπόν­σα­ρε πριν α­πό λί­γους μή­νες το «Πα­γκό­σμιο Φό­ρουμ για το Νε­ρό», ε­νώ οι διορ­γα­νω­τές έ­βα­λαν και ει­σι­τή­ριο 120$.

Συ­μπε­ρα­σμα­τι­κά, ό­σο οι αν­θρώ­πι­νες κοι­νω­νί­ες δεν ή­ταν υ­πο­ταγ­μέ­νες στις ε­πι­τα­γές της οι­κο­νο­μί­ας της α­γο­ράς δια­τη­ρού­νταν μια ι­σορ­ρο­πί­α με­τα­ξύ φυ­σι­κών πό­ρων και αν­θρώ­πι­νων ε­να­σχο­λή­σε­ων. Γνώ­ρι­ζαν και ε­φάρ­μο­ζαν με­θό­δους που και τις δια­τρο­φι­κές τους α­νά­γκες κά­λυ­πταν και υ­δά­τι­νους πό­ρους ε­ξοι­κο­νο­μού­σαν. Εν α­ντι­θέ­σει με σή­με­ρα που κυ­ριαρ­χεί η ά­γρια και ε­φή­με­ρη εκ­με­τάλ­λευ­ση των πά­ντων. Και ό­ταν το νε­ρό μπαί­νει στους γε­ω­στρα­τη­γι­κούς σχε­δια­σμούς των ε­ξου­σια­στών (το 40% των υ­δά­τι­νων πό­ρων του Ισ­ρα­ήλ υ­πάρ­χει στα πα­λαι­στι­νια­κά ε­δά­φη, η χρή­ση των τούρ­κι­κων υ­δά­των στις α­ρα­βι­κές χώ­ρες κλπ), τό­τε πρέ­πει πράγ­μα­τι να α­νη­συ­χού­με.

Α­ναρ­χι­κός Πυ­ρή­νας Χαλ­κί­δας

Δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, φ. 52, Ιούλιος-Αύγουστος 2006

Both comments and trackbacks are currently closed.
Αρέσει σε %d bloggers: